asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo

Kabul Edilen Bildiriler

Not: Kabul edilen bildirilerde isim sıralaması yapılırken "Sorumlu Yazarın Beyanı" esas alınmıştır.


Ünvan Yazar İsimleri Makale İsmi
Ünvan Yazar İsimleri Makale İsmi

Prof.Dr.

Ahmet Aksın

Osmanlı Devletinde Kadına Şiddet (Geçmişten Günümüze Yansımalar)

Prof.Dr.

Ali Seyyar, Soner Karataşoğlu

Manevî Sosyal Hizmetlerde Âcil Müdahale: Olağanüstü Durumlar İçin Bir Model Önerisi

Prof.Dr.

Ali Yılmaz Gündüz

Geçmişten Günümüze Elaziğ İl’inin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Fırat Üniversitesinin Katkısı

Prof.Dr.

Beyhan Asma

Oryantalistik Bakışla Türk ve Batı Edebiyatlarında Kadın İmajı

Prof.Dr.

Elif Yüksel Oktay, Bahar Menteşe

Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Örneği

Prof.Dr.

Ercan Alkaya

Türk Lehçebilim Araştirmalari İçinde Sibirya Tatar Türkçesinin Yeri Ve Durumu Üzerine

Prof.Dr.

Flera Sayfulina

Tatar Müslüman İmamı, Vaiz ve Yazar Abdurashid İbrahim Faaliyetleri

Prof.Dr.

H. Birsen Hekimoğlu-Örs

Modern Ulus-Devlet ve Beden Politikası

Prof. Dr.

Hasan Boynukara, Cengiz Karagöz

Brick Lane Adlı Romanda Medeniyetler Çatışması Olarak Küreselleşme

Prof.Dr.

Hacer Tor

Yaşlanan Nüfus ve Türkiye’de Yaşlıların Durumu

Prof.Dr.

İ. Gülsel Sev

Çocuk Dili Sözcüklerinin Güncel Türkçe Sözlükteki Yeri Üzerine

Prof.Dr.

Mahmut Tekin, Salih Tellioğlu

Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi

Prof.Dr.

M. Ali Kirman

Dini Gruplar, Partikülarizm ve Mescitler

Prof.Dr.

Mehmet Erdem

Orta Asya Müslümanlarının Din Algıları ve Hanefi – Matüridi Yorumun Önemi

Prof.Dr.

Mehmet Köçer, Volkan Aydemir

1927-1931 Dönemi Maarif Vekâletine Ayrılan Bütçe ve Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde Görüşülmesi

Prof.Dr.

Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayşe Ülkü Kan, Aysel Murat

Pedagojik Formasyon Kursuna Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Anlayışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Prof.Dr.

Mehmet Nuri Gömleksiz, Taha Kaan Bulut

Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri

Prof. Dr.

Mehmet Dursun Erdem, Murat Yıldız,Tuğcihan Güvendik

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanilan B1 Seviyesindeki Yeni Hitit Türkçe Ders Kitabı Dinleme Etkinliklerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programına Göre Değerlendirilmesi

Prof.Dr.

Mukadder Erkan

Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın Romanında Kadın Fail

Prof.Dr.

Mukadder Boydak ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

Proaktif Okul Liderliği

Prof.Dr.

Mukadder Boydak ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

Öğretmenlere Yönelik Yaş Ayrımcılığına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Prof.Dr.

Mustafa Sever

Yenisey Mezar TaşlarIndaki Resimlerin ve Kavramların, Türk Değerler Sistemi Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr.

Mustafa Taşlıyan, Öğr. Gör. Dr. Bengü Hırlak, Yrd.Doç.Dr. Gamze Ebru Çiftçi, Arş. Gör. Enise Fidan

Etik Liderliğin Örgütsel Güven ve İşe Adanmışlik Üzerine Etkisi

Prof. Dr.

Mustafa Taşlıyan, Öğr. Gör. Dr. Bengü Hırlak, Yrd.Doç.Dr. Gamze Ebru Çiftçi, Arş. Gör. Enise Fidan

Kahramanmaraş’taki Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Girişimci Olma Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Prof. Dr.

Mehmet Dursun Erdem Betül Dağ

Müseyyeb-Nâme’nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Prof.Dr.

Oğuz Makal

Mülteci Sorununa Duyarlılıkta Sinemanın Rolü

Prof.Dr.

Ömer Çakır

Türk Basın ve Edebiyat Tarihinde Eski Harfli Nüsha-i Fevkalâdeler Yahut Özel Sayılar ve Bir/İlk Örnek

Prof.Dr.

Ramilya Yarullina Yıldırım

Çağdaş Tatar Edebiyatında “Maskeli” Kahramanlar

Prof.Dr.

Recep Dikici

Türkiye Kütüphânelerinde Matbû ve Elyazması Eseri Bulunan Elazığlı Âlimler

Prof.Dr.

Şehrebanı Allahverdiyeva

Dede Korkut Destanlarında Kullanılan Zarf-Fiiller

Prof.Dr.

Turgut Karabey

Salih Efendi'nin Adem Kasidesi'ne Dair

Prof.Dr.

Ziya Avşar, Ayşe Cengiz

Şeyh Galib’in Poetikası

Doç.Dr.

Adem Sağır, Zeynep Aktaş

Bir Korku Kültürü Sosyolojisi Denemesi: Korkular, Riskler ve Yabancılar

Doç.Dr.

Ahmet Akkaya, Ömer Gökhan Ulum

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Sığınmacıların Dil Öğrenimine İlişkin İnançları

Doç.Dr.

Arzu Uysal

-Mış Gibi...

Doç.Dr.

Ayten Koç Aydın

18. Yüzyıl Osmanlı İlminde Madde Teorisi

Doç.Dr.

Beşir Mustafayev

Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)

Doç.Dr.

Betül Duman

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Alanında Çekişmeci Siyaset Dinamikleri

Doç.Dr.

Bülent Cercis Tanrıtanır, Nilüfer Kardaş

Mitch Albom’un Morrie İle Her Salı Eserinde Hayata Sarılmak İçin Ölümü Kabullenmenin Önemi

Doç.Dr.

Bülent Cercis Tanrıtanır, Nilüfer Kardaş

Sherman Alexie’nin Kızılderiliye Yer Yok ve Maskeli Süvari ve Tonto Cennette Yumruklaşır Eserlerinde Hikaye Anlatmanın Gücü

Doç.Dr.

Bülent Kara

Toplum ve Kent Açısından Sağlıklı Bir Çevrenin Önemi: Niğde Örneği

Doç.Dr.

Bülent Kırmızı

Wolfgang Borchert’İn Kısa Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme

Doç.Dr.

Burçin Cevdet Çetinsöz, Okt. Gürkan Temiz

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Anamur’da Düğün Geleneği

Doç.Dr.

Burçin Cevdet Çetinsöz, Okt. Gürkan Temiz

Anamur Yöresinde Yöresel Yemeklerde Kullanilan Bitki Türleri ve Etnobotanik Özellikleri

Doç.Dr.

Cemal İyem , Melike Güler, Nihan Bilkay

İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Örgütsel Bağlılık Sağlamadaki Rolleri: Evrimden Faydalanmak

Doç.Dr.

Cemal İyem, Melike Güler, Nihan Bilkay

Din Adamlarının Emek Süreci

Doç.Dr.

Dündar Alikılıç

Özelleştirmenin Arşivsel Boyutu: Aras Elektrik Örneği

Doç.Dr.

Elmas Şahin

Türkiye'de Karşılaştırmalı Edebiyat: Kuram, Uygulama ve Algılayış

Doç.Dr.

Elmira Hamzayeva

Müqayisəli-Tarixi Dilçiliyin Yaranmasinda Sanskrit Dilinin Rolu

Doç.Dr.

Emin Çelebi, Seyfettin İliter

Varoluşun Olgusallığı Üzerine Felsefece Bazı Değerlendirmeler

Doç.Dr.

Erdal Arlı

Haftalık Yat Turuna Katılan Turistlerin Güvenlik Algısı Üzerine Bir Çalışma

Doç.Dr.

Fatih Arslan

Attilâ İlhan’ın Şiir Kadınlarında Annelik Biçimleri: Sığınma, Doğurgan, Sevgili…

Doç.Dr.

Fatih Mehmet Öcal

Ar-Ge Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Türkiye ve Ülkeler Karşılaştırılması

Doç.Dr.

Fatih Özek

Arapgir Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar

Doç.Dr.

Fatma Zehra Fidan

Anneliğin Toplumsal Yaşamdaki Karmaşık Tezahürleri: Annelik ve Kariyer

Doç.Dr.

Fatma Zehra Fidan

Modern Kentsel Yaşamda Kadın Dindarlığının Dönüşümü

Doç.Dr.

Ferit İzci, M. Şerif Yıldız

Türkiye’de Hukuk Devleti Sorununa Katkı Bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doç.Dr.

Ferit Izci, Selim Bozdoğan

Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal Kontrolü: Bürokrasi – Siyaset İlişkisinin Kamu Yönetimine Yansımaları

Doç.Dr.

Funda Kızıler Emer

Karanlık İmgelem Dünyasını Yansıtan Bir Metniyle Georg Trakl

Doç. Dr.

Gülbuğ Ebru Erol

Beyaz Perdeden Bayaz Cama Semih Kaplanoğlu ve Kadın İmgesi: Şehnaz Tango

Doç.Dr.

Gülnare Kanbarova, Çelik Cingiz

Türk-İslam Mimarisinde Selçuklu Camileri

Doç.Dr.

Hasan Buran

Üniter Devlet ve Başkanlık Sistemi: Üniter Devletlerde Başkanlık Sistemi Uygulamasının Muhtemel Sonuçları

Doç.Dr.

Hasan Güner Berkant, Mustafa Gül

Sendika Üyesi Öğretmenlerin Sendikalara Yönelik Algıları ve Beklentileri

Doç.Dr.

İbrahim Işıtan, Doç. Dr. Arzu Özyürek, Ayşe Çörtük

Gençlerin Manevi Değer Oluşumunda Ebeveynin Rolü

Doç.Dr.

İdris Demirel

Sezai Karakoç ve İsmet Özel Örnekleriyle Cumhuriyet Dönemi Türk İslam Düşüncesinde Bilim Tasavvurları

Doç.Dr.

İhsan Erdem Sofracı

Sosyal Kimlik Ve Kategorizasyonun Mali Davranışlar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Deneme

Doç.Dr.

İsmail AYTAÇ

Harput İç Kalesi Belek Burcu 2014 Yılı Arkeolojik Kazılarında Çıkarılan Mimari ve Küçük Buluntularının Değerlendirilmesi

Doç.Dr.

Kemal Erol

Talip Apaydın’ın Şiirlerinde Mekânın Poetiği ve Köylü Algısı

Doç.Dr.

M. Fatih Alkayış

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Geniş Zaman Eki İle Yönelme/Belirtme Durumlarının Kullanımına Dair Sorunlar ve Yeni Bir El Kitabı Önerisi

Doç.Dr.

Mehmet Özger

Postmodern Bir Anlatı Olarak Yine Doğdu Tanyıldızı

Doç.Dr.

Meral Erol Fidan, Nasıf Şahin

Muhasebe Dersi Alan Lisans Öğrencilerinde Etik Karar Alma Davranışları: Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Örneği

Doç.Dr.

Muhittin Kapanşahin

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Macar İlişkileri

Doç.Dr.

Mustafa Karabulut

Necip Fazıl Kısakürek’ın Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi

Doç.Dr.

Mustafa Kirkiz

Araplarda İlk Belagat Kıvılcımları

Doç.Dr.

Nazile Abdullazade

Edebiyatta Dini İlk örnekler

Doç.Dr.

Nazmi Özerol

Klasik Türk Şiirinde Bir Sembol Olarak “Kitap”

Doç.Dr.

Nesrin Deliktaşlı

Türk Hukuk Dilinde –name Eki İle Biten Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri

Doç. Dr.

Necdet Konan, Efraim Öztürk

İlkokul Öğretmenlerinin Okullarının Vizyon ve Misyonuna İlişkin Bilgi Düzeyleri

Doç. Dr.

Necdet Konan, Efraim Öztürk

İlkokulların Vizyon ve Misyon İfadelerinin Yoğunlaştığı Alanlar

Doç.Dr.

Nurullah Ulutaş

Bir Kara Mizah Örneği: Sermet Çağan'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu

Doç.Dr.

Oğuz Türkay

Yaşam ve İş Değerlerinin Çalışma Bölgeleri İtibariyle Farklılaşması: Otel Çalışanları Üzerine Kültürlerarası Bir Karşılaştırma

Doç.Dr.

Özcan Bayrak

Celil Mehmetkuluzade’nin Eserlerinde Dilsel Sıralamanın Tekniksel İmkanları

Doç.Dr.

Özgür Sarı

Türkiye'de Göçün Ekonomi Politiği ve Suriyeli Sığınmacılar

Doç.Dr.

Özlem Demirel Dönmez

Romanya Tulça İli Babadağ İlçesi Türk Ağızlarında Kalınlık İncelik Uyumu

Doç.Dr.

Korkmaz Meral, Elif Yavuz

Kyzikos Geç Roma Definesi Ön Değerlendirme

Doç.Dr.

Ozodbek Karamatov , Guzel Sadykova

Arazi Piyasası Fonksiyonlarının Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımındaki Rolü

Doç.Dr.

Şafak Kaypak

Kentsel Bir Sorun Olarak Kentsel Güvenlik

Doç.Dr.

Şafak Kaypak

Çevresel Güvenlik ve Yansımaları (Hatay Örneğinde)

Doç.Dr.

Saffet Kartopu, Hamza Aktaş, Hızır Hacıkeleşoğlu

Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerine Göre Suçluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Doç. Dr.

Serdar Yavuz, Eren Ünlü

Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları Ses Bilgisi Üzerine

Doç.Dr.

Selçuk Balı, İbrahim Atiksoy

Personel Güçlendirmenin İş Yaşamı Kalitesi Üzerindeki Etkileri

Doç.Dr.

Sibel Cengiz

Gıda Egemenliği ve Küçük Köylülüğün Önemi: Türkiye Örneği

Doç.Dr.

Sibel Kılıç

İslamiyet Öncesi ve Sonraki Dönemde Büyü Olgusunun Orta Asya Türk Takılarına Yansımaları

Doç.Dr.

Sinem Yıldırımalp, Emel İslamoğlu

Ev Hizmetinde Çalışan Kadınların Yeni Sosyal Güvenlik Düzenlemelerine Yönelik Düşünceleri

Doç.Dr.

Turan Akkoyun

Anadolu’ya Girişten İstanbul’un Fethine Devlet Yönetimdeki Gelişmeler

Doç.Dr.

Ümran Türkyılmaz

Amin Maalouf’un Ölümcül Kimlikler Adlı Yapıtında Kimlik Sorunsalı

Doç.Dr.

Ünal Taşkın

69 Numaralı İvraca Adet-İ Ağnam ve Resm-i Ağıl Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi

Doç.Dr.

Yasin Doğan

Sosyal Bilgiler Dersinde Para ve Posta Pullarının Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Doç.Dr.

Yegana Çağlayan, Erhan Çağlayan

Güney Kafkasya’nın Kadim Antroponimlerinde Türkçenin İzleri

Doç.Dr.

Yılmaz Karadeniz

Nadir Şah ve İttihad-ı İslam

Doç.Dr.

Yücel Öksüz, Melek Baba Öztürk

Üniversite Öğrencilerinin Hemşehrilik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırgızistan Türkiye Karşılaştırması

Doç.Dr.

Yüksel Göğebakan

Müzelerin Anlaşılabilir Kılınması Baglamında Yapay Aydınlatmanın Önemi ve Bu Aydınlatma Biçiminin Türkiye Müzeleri Üzerinden İrdelenmesi

Doç.Dr.

Zekerya Batur, Simuzar Yusufoğlu

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi: Süreç Temelli Şiir Yazma

Doç. Dr.

Zafer Akbaş, Veysel Babahanoğlu, Öğr.Gör. Ercan Yelman

Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik İzlediği Açık Kapı Politikasının Ulusal Güvenliğine ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri

Yrd.Doç.Dr.

A. Muhsin Yılmazçoban

Sosyal Bilimlerde Türkiye Sosyal Bilimler Ortak Strateji Belgesi Oluşturulması ve Sosyal Hizmetin Rolü

Yrd.Doç.Dr.

Abdulhamit Gümüşlü

Grafik Tasarım Eğitiminde Bir Eksiklik: Söz Sanatları

Yrd.Doç.Dr.

Abdulhamit Gümüşlü

Resim "Doğaya Dön" ve "Bir Ağaç Olmak"

Yrd.Doç.Dr.

Abdullah Temizkan

Kur’an Kıssalarında Yer Alan Kimi Peygamberlere Ait Bazı Özel Sıfatlar

Yrd.Doç.Dr.

Abdulnasır Yiner

Medreseler Hakkında İki Layiha ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Faruk Güler

Cumhuriyetin İlk Dönem Romanlarında Din Algısı

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Sait Sıcak

Kur'ân-ı Kerîm’de Davet/Tebliğ-Ücret İlişkisi

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Turan Sinan

Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Dört Unsurla (Hava, Su, Toprak, Ateş) İlgili Deyimlerin Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Uyar

Kütüb-i Sitte’nin Ahlak İle İlgili Bölümlerinin Muhteva Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Ali Ayhan

İmgelerin Okul Şarkılarında Temsili Yoluyla Çocuk Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

Ali Ayhan, Alaaddin Revaha Kürün

Güncel Müzik Yazılımlarının Okul Şarkıları Öğretiminde Uygulanan Yöntem ve Tekniklere Destek Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Model Önerileri

Yrd.Doç.Dr.

Ali Haydar Güngörmüş, Ahmet Fırat

Yayıncılık Sektöründe Telif Haklarının Vergi ve Muhasebe Boyutu

Yrd.Doç.Dr.

Ali Korkut Uludağ

Bireysel Çalgı Eğitimi Derslerinde Revizyon Gerektiren Öğretim Sorunları ve Yapılandırmacı Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr.

Ali Öztürk

Modern ve Postmodern İndirgemeci Kadın Metafiziğinin Eleştirisi ve Yeni Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr.

Ali Rıza İnce, Abdulbaki Gök

Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Organizasyonel Sorunların Karşılaştırılması

Yrd.Doç.Dr.

Aliye Bulut

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümünde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Ötenazi Hakkındaki Düşünceleri

Yrd.Doç.Dr.

Alper Karavardar

Denetim Takımlarında Denetim Kalitesine Yönelik Görüş Farklılıkları: X ve Y Kuşakları

Yrd.Doç.Dr.

Arman Zafer Yalçın

Karadeniz Kirliliğinin Önlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Bölgesel Kamusal Mallar

Yrd.Doç.Dr.

Asiye Duman

Soydaşlara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Edebî Metinler -Acı Su Örneği-

Yrd.Doç.Dr.

Aslı Sağıroğlu Arslan

Yozgat Tekkeyenicesi Köyü Eski Cami

Yrd.Doç.Dr.

Asuman Gökhan

Ebu’l-Kâsım-ı Lâhûtî ve Vatan Teması

Yrd.Doç.Dr.

Atıf Akgün

Mehmet Akif Ersoy’un Türk Dünyası Edebiyatlarındaki Etkisi Üzerinde Bir İnceleme

Yrd.Doç.Dr.

Aydın Taş

Selahaddîn Eyyûbî Döneminde Fakih Bir Devlet Adamı: Bahâuddîn İbn Şeddâd (539-632/1145-1234)

Yrd.Doç.Dr.

Ayfer Uz, Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu

Bauhaus’ta Eğitim ve Özgün Yöntemleriyle Klee ve Itten Öğretilerine Genel Bir Bakış

Yrd.Doç.Dr.

Ayla Oğuz

Virginia Woolf’Un Orlando’sunda Cinsiyet Değişimi

Yrd.Doç.Dr.

Ayşe Elif Yazgan, Prof. Dr. Osman Karkacier

Türkiye’deki Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) ve Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Bedrettin Basuğuy

Salâhaddîn-i Eyyûbî Döneminde İlmî Hayat ve Dönemin Önde Gelen Âlimleri

Yrd.Doç.Dr.

Berna Karagözoğlu

Giyasu’l-Lügat Sözlüğünde Kullanılan Türkçe ve Türkçe-Farsça Müşterek Sözcükler

Yrd.Doç.Dr.

Bilcan Gökce

Urartuların Yaşamında Tekerlekli Taşıtlar

Yrd.Doç.Dr.

Bircan Ulaş, Fatoş Uncu

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Vitamin-Mineral Kullanım Sıklığı

Yrd.Doç.Dr.

Bircan Ulaş, Fatoş Uncu, Pınar Soylar

Elazığ İl Merkezinde Yaşayan Yetişkinlerin Sağlıklı Yeme Tutumları

Yrd.Doç.Dr.

Birsen Serhatlıoğlu

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Sürecinde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri

Yrd.Doç.Dr.

Birol Azar

Öteki/başkası: Evlatlık ve Kültürümüzde Edinme Boyutu

Yrd.Doç.Dr.

Birol İpek

Heyder Baba’ya Selam Şiirinin Elazığ’daki Yansımaları

Yrd.Doç.Dr.

Burcu Gezer Şen

İbni Haldun’un Eğitime İlişkin Görüşlerinin Sosyolojik Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Bora Yenihan, Tuncay Yılmaz

Türk İlaç Sektöründe Çalişan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin Sendikalaşma ve Bir Sendikaya Üye Olma Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Darıcı

Türkiye İçin Temel Makroekonomik Göstergelerin Performansı ve Gelecek Beklentileri (1950 2014)

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Güner

Çarpık Kentleşmeden Uydu Kentlere; Türkiye’de Kentleşmenin Bugünkü Sonuçları

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Güner

Türkiye’de Göçün Kentsel Kaynakları Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Kara

Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Bu Meselenin Meclis Celse Zabıtlarında Başlangıçta Tâbi Tutulduğu Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Şığva

Şeyh Hasan Haydar ve Gazellerinin Tertibi Üzerine Bazı Tespitler

Yrd.Doç.Dr.

Canan Sancar, Ahmet Uğur, Yusuf Ekrem Akbaş

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Oecd Ülkelerinde Para Politikasi ve Hisse Senedi Fiyat Endeksleri İlişkisi (2008 Finansal Krizi Sonrası Dönem İçin Bir Uygulama)

Yrd.Doç.Dr.

Canan Sancar, Ahmet Uğur, Yusuf Ekrem Akbaş

Enflasyon, Faiz ve İşsizlik: Türkiye Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Celal Kızıldere

G-20: Eleştirel Bir Bakış ve Türkiye Zirvesi Değerlendirmesi

Yrd.Doç.Dr.

Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Derya Bozan

Bilgi Teknolojileri İle Bilgisayar Kullanımının Muhasebe Eğitimi Kapsamında Öğrenci Başarısına Etkisi

Yrd.Doç.Dr.

Cihad Cihan

Türklerde Erkeklerin Kulağa Halka veya Küpe Takma Âdeti

Yrd.Doç.Dr.

Cihan Çakmak

Codex Cumanicus’un Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Yeri

Yrd.Doç.Dr.

Cihan Kara, Kerem Coşkun, İbrahim Ferat Kaya

Küresel Vatandaşlığın Sosyal Bilgiler Programına Yansımaları

Yrd.Doç.Dr.

Coşkun Dikbıyık

Eyüp Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Yönelimleri ve Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Derya Şahin

Zihinsel Engelli Çocuklarin Eğitiminde Görsel Sanatlardan Yararlanma Konusunda Öğretmen Görüşleri

Yrd.Doç.Dr.

Dilek Çetindaş

Yer Altı Edebiyatının İki Örneği Olarak Anthony Burgess’in Otomatik Portakal ve Ali Teoman’ın Bir Garip Cindi Zümrüdüanka İsimli Antagonistik Romanlarına Mukayeseli Edebiyat Çerçevesinde Bir Bakış

Yrd.Doç.Dr.

Dilek Şahin, Gülnihal Toramanlı

Türkiye ve Bric Ülkelerinin Canlı Hayvan ve Gıda Maddeleri Sektörü Dış Ticaret Yapısının Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Doğan Bozdoğan

Belediyelerin Vergilendirme Yetkisinin Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Duygu Dumanlı Kürkçü

Twitter'da Kullanıcı Etkileşiminin Haber Tweetleri Üzerinden Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Ebru Onurlubaş, Emel Yıldız, Salih Yıldız

Üniversite Öğrencilerinin Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler

Yrd.Doç.Dr.

Elif Sanem Külekci, Ibrahim Şevket Güleç

Modern Bir Türk Balesi: “Likya Dede”

Yrd.Doç.Dr.

Emel Yeşilkayalı

Yoksul Öğrenciler Üzerinde Okul Sonrası Programların Etkileri Hakkında Vaka Çalışması

Yrd.Doç.Dr.

Emel Yeşilkayalı, Özgür Örüklü

Sosyal Çalışmada Maneviyat Odaklı Müdahale

Yrd.Doç.Dr.

Emine Yeşim Bedlek

Mor Kaftanlı Selanik'te Milliyetçilik ve Göç

Yrd.Doç.Dr.

Emrah Uysal

Kaos

Yrd.Doç.Dr.

Emrullah Ülgen

Kader-Denetim Odağı (Locus Of Control) Bağlamında Kur’an-Psikoloji İlişkisi

Yrd.Doç.Dr.

Ensar Yılmaz

Erol Güngör’de Temel Kavramlar: Milliyetçilik, Kültür-Medeniyet, Kültür Değişmesi, Aydın

Yrd.Doç.Dr.

Ensar Yılmaz

Yakup Kadri’nin Romanlarından Türk Modernleşmesine Bakmak

Yrd.Doç.Dr.

Ercan Yılmaz

Heykel Eğitiminde Heykel Koleksiyonlarının Önemi: Trakya Üniversitesi Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Erhan Akın, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gedik

Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Yrd.Doç.Dr.

Erhan Örselli, Veysel Babahanoğlu

Türk Kamu Yönetiminde Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliğine İlişkin Kurumsal Yapilanma: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu

Yrd.Doç.Dr.

Erhan Örselli, Veysel Babahanoğlu

Türkiye Özelinde Uyuşturucu Madde Sorununun Kamu Politikalarına Etkisi: Pest Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Erol Gündüz

Divan Şiiri Nazım Şekillerinin Çağdaş Türk Edebiyatındaki Görünümleri

Yrd.Doç.Dr.

Esin De Thorpe Millard

Bir Müzik Yöneticisinin En Önemli Gücü: “Zaman Yönetimi”

Yrd.Doç.Dr.

Esma Dumanlı Kadızade, Elif Canan Kılıç

İlköğretim Türkçe Programı İle Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Yazma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Esra Kabataş Memiş, Büşra Nur Çakan Akkaş

Okulöncesi Eğitiminde Araştırma-Sorgulama Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Yoğunluk Konusunu Anlamlandırmasına Etkisi

Yrd.Doç.Dr.

Esra Kaçmaz Levent

Yeni Assur Dönemi Ordusunda Süvariler (Pithaillu)

Yrd.Doç.Dr.

Esra Mankan

Türkiye’de Sunulan Gastronomi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Gastronomi Eğitiminin Yeri

Yrd.Doç.Dr.

Eylem Ozdemir

Demokrasi Teorisinde Katılım ve Müzakere

Yrd.Doç.Dr.

Eylem Şentürk Kara

Türk Basın Tarihinde Muhalif Bir Gazete: Tanin

Yrd.Doç.Dr.

Eylem Şentürk Kara

Kültürlerarasi İletişim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçeye ve Türk Kültürüne Bakışı

Yrd.Doç.Dr.

Eyüp Sertaç Ayaz

15. Yüzyılda Yazılan Manzûme-i Ferâ’İz İsimli Eserde Birleşik Fiiller

Yrd.Doç.Dr.

Eyüp Sertaç Ayaz

Köktürkçede Hâl Eklerinin İşlev ve İfadeleri Üzerine

Yrd.Doç.Dr.

F.Gül Koçsoy

The Process Of Self-Actualization Through The Idealization Of Religious Experience İn Jane Fenn Hoskens’ Life

Yrd.Doç.Dr.

Faruk Manav

Ötanazi Olgusuna Varoluşçu Bir Yaklaşım

Yrd.Doç.Dr.

Fatih Kahraman

Türkiye’de Dezavantajlılığı Tecrübe Eden Gruplarda Yer Alan Çocukların Durumu

Yrd.Doç.Dr.

Fatma Çapan

Bizans İmparatoru I. Justinianos’un(527-565) Evrensel İmparatorluk Çabaları ve Sonuçları

Yrd.Doç.Dr.

Fatma Nisan

15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Ulusal Demokrasi Şöleni: ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Fatma Okumuş, Mustafa Algül

Sihirli Orman (Into The Woods) Filmi Örneğinde Peri Masallarının Hollywood Sinemasındaki Metinlerarası Evreni

Yrd.Doç.Dr.

Fatoş Uncu, Bircan Ulaş, Pınar Soylar

Fazla Kilolu veya Obez Yetişkinlerin Gece Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Fehmi Turgut

İki Devletin Hikayesi: Shakespeare'in Julius Caesar ve Henry V Oyunlarında Derin ve Paralel Devlet

Yrd.Doç.Dr.

Feridun Nizam, Ceyhun Bağcı

Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Bir Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Genel Bir Bakış (Kampüs Tv ve Fırat Tv Örneği)

Yrd.Doç.Dr.

Feridun Nizam, Şengül Boşkut

Kültür Temsilleri Bağlaminda “Yeni Gelin Evi” Adlı Tv Programının Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Fevziye Eker

Ordu Müzesi’ndeki Cam Kaplar

Yrd.Doç.Dr.

Gökçe Cerev, Doç.Dr. Abdurrahman Benli

Kadının İşgücüne Katılımında Eğitimin Önemi: Kalkınmada Öncelikli Bölgeler Üzerine Araştırma

Yrd.Doç.Dr.

Gökçen Şahmaran Can, Yrd. Doç. Dr. Tahir Çelikbağ

Bilgi ve İletişim Çağında Sanat Üretimi

Yrd.Doç.Dr.

Gökhan Arastaman

Okul Müdürlerinin Psikolojik Güçlendirme Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr.

Gökçe Yükselen Peler

Derbendname’nin Azerbaycan’da Bulunan Üç Nüshasi Ve Azerbaycan Sahasina Ait Karişik Dilli Bir Metin

Yrd.Doç.Dr.

Gülçin Taşkıran

Aktif İstihdam Politikaları ve Güvencesiz İstihdamın Ekseninde Toplum Yararına Çalıştırma Programı

Yrd.Doç.Dr.

Gülçin Taşkıran, Zafer Kiraz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin “Sendika” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yrd.Doç.Dr.

H. Buluthan Çetintaş

Sosyal Sponsorluk

Yrd.Doç.Dr.

Hakan Yalap

Necati Bey Dîvân'ında Zaman Mefhumu

Yrd.Doç.Dr.

Halide Aslan

İlahiyat Fakültelerinde Hazırlanan İslam Tarihi Tezlerinin-Dönem, Kaynak ve Yöntem Açısından- Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Halise Kader Zengin

Din Eğitiminde Yaparak Yaşayarak Öğrenmenin Yolu- Kett Metodu

Yrd.Doç.Dr.

Hanife Özer

Haldun Taner’in Öykülerinde Sınıflı Toplum Yapısının Sembolik Eleştirisi

Yrd.Doç.Dr.

Hikmet Serdar Mutlu

Kamusal Alanda Seramik Heykel Uygulaması “Malatya Örneği”

Yrd.Doç.Dr.

Hüsamettin Karataş

Japonların Kadim Dini Şintoizm’de

Yrd.Doç.Dr.

Hüseyin Çavuşoğlu, Araş. Gör. Tuğçe Bayram

Bir Baskı Grubu Olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Disk): Rıdvan Budak’ın Disk Başkanlığı Dönemi (1994-1999)

Yrd.Doç.Dr.

H. Serdar MUTLU

Sempozyum Sergi : Çizgi ve Renk

Yrd.Doç.Dr.

İbrahim Erdoğdu

17. Yüzyıl Harput’unda Ticarete Sülûk Eden Askerîler Hakkında Bazı Tespitler

Yrd.Doç.Dr.

İbrahim Usta

Arap Edebiyatında Mitoloji Kültürü

Yrd.Doç.Dr.

İlknur Emekli

Çağdaş Ürdün Romancılığında Gâlib Helsâ

Yrd.Doç.Dr.

İsmail Bayer

Kur’an Kelimelerinde Harf Dizimine Ait Anlamsal Çağrışımlar-Çıkarımlar

Yrd.Doç.Dr.

Kamil Doğancı

Gaius Iulius Caesar’ın “De Bello Gallico” Adlı Eserine Göre Erken Dönem Roma-Germen İlişkileri

Yrd.Doç.Dr.

Kazım Mert

Alışveriş Merkezlerinin Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı Çervesinde Tüketicilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Yrd.Doç.Dr.

Kudret Aras

Aşkınsal Ampirizm Açısından Bir Kafka Okuması

Yrd.Doç.Dr.

M. İnanç Özekmekçi

II. Abdülhamid Döneminde Makbul Özneyi Kurmak: Çocuklara Mahsus Gazete (1896-1908)

Yrd.Doç.Dr.

Mahfuz Zariç

Kerime Nadir'in Aşk Hasreti Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme

Yrd.Doç.Dr.

Mahfuz Zariç

Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme: Libido ve Destrudo

Yrd.Doç.Dr.

Mahmut Bolat

Atatürk’ün Gözüyle Hatay

Yrd.Doç.Dr.

Meher Bayramoğlu, Sedef Kaya

Simmetri Sanatı ve Yazmacılık

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet Kaya

Özel İstihdam Büroları İşsizliğe Çare Olacak mı?

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet Yılmaz

Tutunamayanlar'ın Absürt Duvarları

Yrd.Doç.Dr.

Mehtap Omaç Sönmez , Feyza Nazik, Bircan Ulaş, Fatoş Uncu

Obez Kadınlarda Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Meral Öztürk, Burak. M. Gönültaş, Ercan Şahbudak

Suriyeliler Sorunu ve Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

Mesut Bayram Düzenli

Hoca-Zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Divanı

Yrd. Doç. Dr.

Mesut Gün, Ramazan Cömert, Akif Uzbek

Yeni Hitit Ders Kitabinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programında B1 Yazma Seviyesinin Kazanımlarına Uygunluğu

Yrd.Doç.Dr.

Metin Şen

Uluslararası Karma Sergi

Yrd. Doç. Dr.

Mesut Gün, İlhami Kaya

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (7-8. Sınıflar) Medya Okuryazarlığı Dersi Eğitimine Uygunluğu

Yrd.Doç.Dr.

Muhammed Tayyib Kılıç

Fukahanın İhtilaf Sebepleri

Yrd.Doç.Dr.

Muhammet Fatih Kılıç

İslam Düşüncesinde Bir Kavramın Doğuşu: “Tam Sebeb”in Kısa Tarihi

Yrd.Doç.Dr.

Muhammet Irğat

Hikmetli Kılan “İlim”den Kudretli Kılan “Bilim”e: Çağdaş İslâm Entelektüel Algısında Niyet Sapması

Yrd.Doç.Dr.

Muharrem Çakmak

H. III. ve IV. Asırlarda Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler

Yrd.Doç.Dr.

Murat Aykırı, Kerem Karabulut

Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanmasında Beşeri Sermayenin Önemi: Üst-Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama

Yrd.Doç.Dr.

Murat Sezik

Kentsel Yoksullukla Mücadelede Toplum Yararına Çalışma Programı (Typ) ve Sonuçları

Yrd.Doç.Dr.

Murat Silinir

“Arap Baharı” mı, Ortadoğu’nun Sonu mu? Geleceğe Yönelik Yapısal Projeksiyonlar

Yrd.Doç.Dr.

Musa Türkoğlu, Seçil Ökten, Serdar Yetişen

Dış Borçların ve Yurtiçi Tasarrufların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye için Zaman Serisi Yaklaşımı (1985-2014)

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Aydemir, Nusret Yılmaz

Toplumsal Bellek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Doğan

Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Şit, Ahmet Şit

Türkiye’de Bölgesel Yoksulluğun Yapısı ve Çözüm Önerileri

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Uğraş, Erol Asiltürk

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Görüşleri

Yrd.Doç.Dr.

Muzaffer Çağlar Kurtdaş

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

Yrd.Doç.Dr.

Naif Yaşar

Oryantalistik Görüşler Bağlamında Kur’an’ın Metinleşme Süreci

Yrd.Doç.Dr.

Nalan Sinay

Yeni Medya Çağında Sinemanın Geleceği ve Transmedya

Yrd.Doç.Dr.

Necmettin Çalışkan

Kasas Sûresi 77. Âyet Bağlamında Kur’an’da Ticarî (Meslek) Ahlak Kuralları

Yrd.Doç.Dr.

Necmettin Tan

Yüksek Din Öğretiminde Felsefe ve Sosyal Bilimlerin Yeri ve Önemi

Yrd.Doç.Dr.

Neslihan Çelik

Toplumcu İnovasyon Yaklaşımı: Küba Biyoteknoloji Sanayii Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Olgun Çetin, Doç. Dr. İlknur Kumkale

Sosyal Medya Kullanım Düzeyinin Satın Alma Niyetine Etkisinde Faydacı Motivasyonun Aracı Rolü

Yrd.Doç.Dr.

Önder Çakırtaş

Savaş Sonrası Politika ve İdealizmin Ölümü: James Graham'ın Eden's Empire Eseri

Yrd.Doç.Dr.

Onur Aykaç

Ortaoyunu Geleneğini Yenileştirme Çabaları ve Günümüzde Bu Geleneğin Sürdürülebilirliği Üzerine Düşünceler

Yrd.Doç.Dr.

Osman Kubilay Gül

Sivas Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Ozan Coşkunserçe

Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri

Yrd.Doç.Dr.

Özgür Kıyçak

Zıtlıkların Şekillendirdiği Bir Hikaye: Şey Sanan

Yrd.Doç.Dr.

Özkan Aydoğdu

Hilye-i Hakanî ve İmla Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Özlem Başarır

Osmanlı Mali Pratiğindeki Baskı ve Uzlaşma Eğilimi Çerçevesinde XVIII. Yüzyılın Sonlarında Donanma-yı Hümâyûn Kalyonlar Mevâcibinin Karşılanması

Yrd.Doç.Dr.

Özlem Demir

Yoksullukla Mücadele ve İstihdam Politikası Aracı Olarak Türkiye’de Uygulanan Mikrokredi Modelleri

Yrd.Doç.Dr.

Özlem Demir, Arş.Gör. Fatih Akpınar

Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle Geçici İş İlişkisinin İşgücü Piyasası Açısından Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Pınar Soylar, Bircan Ulaş Kadıoğlu, Fatoş Uncu

Genç Erkek ve Kadınların Şişman Bireylere Yönelik Tutumları

Yrd.Doç.Dr.

Ramazan Çakır

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Halk Edebiyatı- El Sanatları ve Zanaatlarından Etkilenmeleri ve Aktarımları Üzerine Bir İnceleme: Konya Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Recep Özdemir

İslam Hukuk Tarihinde Muvatta'nın Konumu

Yrd. Doç. Dr.

Recep Uçar, Veysel Karani Altun

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.

Rifat Becerikli

Yeniden Çevrim (Re-Make) Filmlerde Ayrışan/ Benzeşen Kültürel Kodlar: Türkiye-Güney Kore Filmleri Karşılaştırması

Yrd.Doç.Dr.

Şahin Çetinkaya

Ekonomik Büyümede Küreselleşmenin Etkileri: 2005-2015 Dönemi Türkiye Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Şahin Saruhan

Glottal Düzlem Açısından Konuşmacı/Aktör Formantı İle Larinksin Vertikal Pozisyonu İlişkisi

Yrd.Doç.Dr.

Şakir Dızman

Türkiye’de Tms-Tfrs Kapsamında Finansal Tablolar ve Tekdüzen Hesap Planı İçeriğinin Değiştirilmesi Gerekliliği -Erzurum Örneği-

Yrd.Doç.Dr.

Şakire Balıkçı

Mardin ve Çevresine Ait Eskatolojik Anlatımlardaki Ortaklıklar

Yrd.Doç.Dr.

Salih Batal

Yoksulluk Kavramının Yerelleşmesi: Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetimlerin Konuya Yaklaşımı

Yrd.Doç.Dr.

Salim Durukoğlu, Sevim Salik

Türk Sürgün, Katliam ve Soykırımlarının Türk Şiirine Yansımaları

Yrd.Doç.Dr.

Sami Baskın

Popüler Türk Romanlarının Kelime Öğretiminde Kullanılabilirliği: Söz Varlığı Açısından Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Sanem Yamak Ateş

Erken Cumhuriyet Döneminde “Motor ve Makine Karşında Aktif Yurttaş” Yetiştirme Projesinin Bir Aracı Olarak Beden Terbiyesi ve Spor Politikalarının İktisadi Boyutu

Yrd.Doç.Dr.

Servet Önal, Dilem Seher Akçakale, Murat Mat

Bilişim Teknolojilerinin Denetim Mesleğine Etkileri

Yrd.Doç.Dr.

Şebnem Koltan Yılmaz, M. Mustafa Yücel

Yapay Sinir Ağlarıyla Yapılmış İşletme Uygulamaları

Yrd.Doç.Dr.

Serkan Biçer

1950-1960 Dönemi Türk Sinemasıyla 2000 Sonrası Türk Sinemasındaki Aile Konulu Filmlerin Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Analizi

Yrd.Doç.Dr.

Seda Arıkan

Acımak Ya da Acımamak? Reşat Nuri Güntekin’in Acımak Romanında Eylem, Erdem ve Ahlâk Felsefesi

Yrd.Doç.Dr.

Sefer Kalaman

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Medya Kullanım Pratikleri

Yrd.Doç.Dr.

Selim Cengiz, Yusuf Gör

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Ufrs)’nin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: Bist’te Bir Araştırma

Yrd.Doç.Dr.

Selim Cengiz, Yusuf Gör

Muhasebede Muhafazakarlık Kavramı ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Arasındaki İlişki: Bist’te Bir Araştırma

Yrd.Doç.Dr.

Serap Durmuş, Elif Sever

Reklam-Retorik-Mimarlık: Konut Reklamlarinda Toplumsal Cinsiyet Algısı

Yrd.Doç.Dr.

Serdal Kara

Toplumsal Dil Bilim Ya da Sosyal Medya

Yrd.Doç.Dr.

Serkan Demiral, Okt.Dr. Muzaffer Kaya

Yabancı Dil Fransızcanın Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı

Yrd.Doç.Dr.

Sertaç Timur Demir

Modernitenin Yeni Türk Sinemasına Yansımaları

Yrd.Doç.Dr.

Sertaç Timur Demir

Görsel Kültür Ürünü Olarak Modern Bedenler

Yrd.Doç.Dr.

Servet Şengül

1980 Kuşağı Türk Şiirine Eleştiriler

Yrd.Doç.Dr.

Sevgi Işık Erol

İşgücü Piyasalarında Yeniden Yapılanma ve Sorun Alanları

Yrd.Doç.Dr.

Sezgin Demir

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.

Şir Muhammed Duali

Hazar Yahudileri ve Rus-Hazar İlişkileri

Yrd.Doç.Dr.

Şükran Gölbaşı

Bir İktidar Formu Olarak Bilgi: Yönetim Söylemlerinin Retoriği

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman Güven

Siyasal İletişim Sürecinde Mekânın Rolü Bağlamında Fatih-Çarşamba Semti Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman Karacelil

Din Eğitimi Açisindan Allah İnanci Temali Çocuk Kitaplarinin Eleştirisi: Teklifler-Öneriler

Yrd.Doç.Dr.

Tahir Çelikbağ

Türk Təsviri Sənətinin Formalaşması Və Rəssam Məhəmməd Siyah Qələm

Yrd.Doç.Dr.

Tamer Kavuran

İki Ayrı Yağlı Boya Resim

Yrd.Doç.Dr.

Tuna Tunagöz

Ebü’l-Berakât El-Bağdâdî’Nin Risâle Fî Mâhiyyeti’l-Melâl Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç.Dr.

Tahsin Güler, Sinem Şahnagil, Hazan Güler

2000’li Yillarda Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetimlerde Demokratik Uygulamalar

Yrd.Doç.Dr.

Türkan Uzun

Four Season’s Oteli ve Altındaki 4. yy’a Ait Bizans Sarayı

Yrd.Doç.Dr.

Uluhan Özalan

Felsefedeki “Şey” (Nesne) Kavramı ve Bu Kavramın Türk Dili Üzerinden Türk Düşüncesine Yansıması

Yrd.Doç.Dr.

Üzeyir Kement, Öğr. Gör. Ahmet USLU, Aslıhan Kement

Turizm Sektörünün Ödemeler Dengesine Etkisinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr.

Vahap Ovacı

Emanet Teorisi Ekseninde İslam Hukukunda Çevrenin Korunması

Yrd.Doç.Dr.

Vahap Ovacı

Hanefiyye Varlık Felsefesinin Bazı Pratik Fıkhî Sonuçları

Yrd.Doç.Dr.

Vahit Tane

Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp’ın Eserlerinde Çocukların ve Gençlerin Eğitimine Yönelik Bakış Açılarının Karşılaştırılması

Yrd.Doç.Dr.

Veysel Şahin

Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın “Ağır Roman”ı ve Metin Kaçan

Yrd.Doç.Dr.

Yakup Yılmaz

Genel Sözlükler, Terimler ve Ders Kitapları Meselesi

Yrd.Doç.Dr.

Yakup Yılmaz, Soner Toktar

Holdermann'ın Grammaire Turque'ünün 1777 Tarihli Rusça Çevirisi: Turetskaya Grammatika

Yrd.Doç.Dr.

Yaşar Bedirhan

Celale’d-din Harzemşah’ın Kafkasya ve Doğu Anadolu Faaliyetleri

Yrd.Doç.Dr.

Yavuz Akçi, Hüseyin Alkış

Kişilik Özellikleri İle Mesleki İlginin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr.

Yavuz Akçi, Kazım Kılınç

Alışveriş Sonrası Pişmanlık

Yrd.Doç.Dr.

Yeliz Selvi

Türkiye’de Sanatın Olağanüstü Hâlleri

Yrd.Doç.Dr.

Yüksel Çelilk

Seyyid Şerif Cürcani’nin Dilciliğine Yöneltilen Tenkitler ve Tahlili

Yrd.Doç.Dr.

Yunus Zengin, Erdoğan Kaygın

Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Yusuf Arslan

Hendek Terörü Nedeniyle Farklı İllerdeki Okullara Yollanan Öğrencilerin Travma Tepkileri Üzerine Bir Araştırma/Şırnaklı Öğrenciler Örneği

Yrd.Doç.Dr.

Zennure Köseman

Living Past İn Present İn Grace Paley’S Short Short Story “Mother”

Yrd.Doç.Dr.

Zuhal Güler

Yaşlılık ve İntihar

Yrd.Doç.Dr.

Zülfiye Acar Şentürk, Zühal Fidan, Evren Başar

Kadınların Sosyal Medya İletişimlerine Dair Bir Değerlendirme

Arş.Gör.

Abdulbaki Kınsün

Bilgi, Felsefe ve Eğitim Kavramlarının ne’liği Üzerine

Arş.Gör.

Akil Fikret Tosun

Sempozyum Sergisi-Kampta Yaşam

Arş.Gör.

Abdullah Aydın, Aziz Belli

6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme

Arş.Gör.

Abdülmecit Adam

Sanat Eğitimi ve Mizah

Arş.Gör.

Akil Fikret Tosun

2000’li Yıllardan Günümüze Türkiye Sinemasında Korku Filmlerinin Zihinsel Kültürel Arka Planı

Arş.Gör.

Aslı Erciyes Tosun

Gerçekliğin Dönüşümü ve Yeniden İnşasına Fotoğrafın Etkisi: Reklam Fotoğrafları İncelemesi

Arş. Gör.

Aslı Erciyes Tosun

Sempozyum Sergisi-Syrian Woman

Arş.Gör.

Aslıhan Özel

Aday Öğretmenlik Üzerine Bir Olgubilim Çalışması

Arş.Gör.

Aslıhan Özel

Bayan Öğretmenlerin Eğitim Kurumlarindaki Yönetici Kadrolarını Tercih Etmeme Nedenleri

Arş.Gör.

Aylin Beyoğlu

Sempozyum Sergisi

Arş.Gör.

Betül Sarı

Klasik İktisadi Liberalizmin Görünmeyen Elinden Neoliberalizmin Görünen Eline: Piyasa Dengesini Sağlayan Mekanizmalarin Evrimi Üzerine Bir İnceleme

Arş.Gör.

Bülent Akkuş

Uluslararası İlişkilerde Sistematik Değişim ve Küresel Rekabetin Yeni Odağı: Avrasya'dan Asya-Pasifik'e

Arş.Gör.

Bünyamin Han, Yrd. Doç. Dr. Abidin Dağlı

21. Yüzyıl Türkiye’sinde Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi

Arş.Gör.

Çağrı D. Çolak

6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri: Trabzon Örneği

Arş.Gör.

Caner Çakı, Arş. Gör. Mehmet Ali Gazi

Kurumsal İmaj Oluşturmada Sosyal Medya Performansının Rolü: İl Emniyet Müdürlükleri Üzerine İnceleme

Arş.Gör.

Caner Çakı, Arş. Gör. Mehmet Ali Gazi

Türkiye'deki Valiliklerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımının Facebook Üzerinden İncelenmesi

Arş.Gör.

Cemile Burcu Kartal

1927-1930 Dönemi Hâkimiyet-I Milliye Gazetesinde Ankara’nın İmarı ve “Yeni Ankara”

Arş.Gör.

Ceyda Üstünel Keyinci, Arş.Gör. Esra Yalazı

Antik Yunan ve Roma’da Hicvin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Arş.Gör.

Cihangir Eker

Sempozyum Sergisi : Adansonia Grandidieri

Arş.Gör.

Damla Mursül, Ali Kaya

Y Kuşağı Öğrencilerinin Kamu Hizmeti Beklentilerine Dair Bir Analiz: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Örneği

Arş.Gör.

Derya Güneri

Soğanli Vadisi Karabaş Kilisesi Şarap İşliği

Arş.Gör.

Doğan Çolak

Saha Türkçesinde İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Kurulan Birleşik Fiiller

Arş.Gör.

Elif Alp, Arş. Gör. Abdülkadir Altınsoy, Doç.Dr. Emel İslamoğlu

Türkiye’de Gemiadamlarının Sendikal Hak ve Sorunları

Arş.Gör.

Elvan Kanmaz

Sergi

Arş.Gör.

Emine Ulu

İletişimsizliğin Absürd Tiyatrodaki Temsili: Aziz Nesin’in Kısa Oyunları

Arş.Gör.

Emrah Apak

İmam Cafer Buyruğunun Değerler Açısından İncelenmesi

Arş.Gör.

Emre Çubukçu

Çatı ve Teras Bahçelerinde Tasarım Yaklaşımları ve Kullanıcı Psikolojisi

Arş.Gör.

Erhan Boğan

Alanya’daki 4 ve 5 Yılıizlı Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı

Arş.Gör.

Erhan Ergin, Doç. Dr. Mehmet Cihangir, Hasan Umur Balıkoğlu

Finansal Okuryazarlığın Önlisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler Üzerinde İncelenmesi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği

Arş.Gör.

Ersin Diker, Zülfiye Acar Şentürk

Güncellenen Durumlarla Sosyalleşen Bireyler: Bağlantı Kurma Biçimi Olarak Facebook Durum Güncellemeleri

Arş.Gör.

Esra Bayrak

Ata Sporu Cirit

Arş.Gör.

Esra Yalazı, Arş.Gör. Ayşe Yakut

Hippokrates’in Havalar, Sular ve Yerler Adlı Eserinde Coğrafi Koşullar ve Mevsimsel Faktörlerin İnsan Üzerindeki Etkisi

Arş.Gör.

Fadime Özler

Kayseri Tavlusun Köyü Aydınlar Mezarlığı’nda Bulunan Sütun Şahideli Mezar Taşları

Arş.Gör.

Fatma Topdaş

"Ferit Edgü’nün ‘Kış’ Adlı Öyküsünde ‘Ölüm’ İzleği"

Arş.Gör.

Ferda Atlı

“Hilkaten Korkak Yaratılmış Bir İnsanin Tehlikeli Bir Gece Yolculuğu” Abdullah Efendi’nin Rüyalari Hikâyesinde Korkunun Hükümranlığı

Arş.Gör.

Fevzi Kaya

Kamu Yönetimi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Arş.Gör.

Fevzi Kaya

Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı Perspektifinden Vatandaş Katılımı

Arş. Gör.

Gökhan Demirel

Fotoğraf-Kahvehane

Arş.Gör.

Gül Dertli, Prof. Dr. İbrahim Örnek

Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması ve Türkiye

Arş.Gör.

Güneri Alaettin Selahattin Oğlu

Diyarbakirin Cami Mimarisinin

Arş.Gör.

Gulbanu Koshenova, Yerlan Zhiyenbayev

Kazakistan, Dede Korkut Türbesi ve Günümüzdeki Korkut Ata Kompleksi

Arş.Gör.

Gulbanu Koshenova, Yerlan Zhiyenbayev

Kazakistan, Kızılorda İlinde Okşı Ata Türbesi

Arş.Gör.

Gülşah Yilmaz

Kazan Tatar Bilmecelerinin Dil ve Üslup Özellikleri

Arş.Gör.

Hamza Ayan

Pierre Bourdieu Kavramlarına Bakış

Arş.Gör.

Hasan Kurnaz, Şenol Akaydın

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Arş.Gör.

Haşim Bağcı, Yunus Emre Kahraman

Leasing Şirketi Seçiminde Electre Yönteminin Kullanılması

Arş.Gör.

Hilmi Güney, Çimen Bayburtlu

‘’Türkiye’de Müzelerdeki Taşle Eserlerin Arkeogemolojik Yönden İncelenerek Yeniden Envanterlenmesinin Önemi’’

Arş.Gör.

İhsan Koluaçık, Sena Coşkun

Türk Sineması Minimalizm İlişkisi: “Tatil Kitabı” Örneği

Arş.Gör.

İlknur Bilgen, Sahavet Gürdal

Genç Seçmenlerin Politik Reklamcılığa Karşı Tutumları

Arş.Gör.

İnci Fatma Doğan, Prof. Dr. İsmail Bakan , Buket SEZER

Duygusal Zekâ, İletişim Etkinliği, İş Tatmini, Motivasyon ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Alan Araştırması

Arş.Gör.

İnci Fatma Doğan, Prof.Dr. İsmail Bakan, Sibel Akben , Buket SEZER

Hizmetkâr Liderlerin Çalışanların Stres Düzeyleri ve Örgütsel Sinisizm Üzerindeki Etkisi

Arş.Gör.

Kürşad Emrah Yıldırım, Ali Yıldırım

Türkiye’nin Yumuşak Güç Sembollerinden Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na Genel Bakış

Arş.Gör.

Maide Şila Tiftikçi

"Devlet"te Kadının Yeri ve Eğitim

Arş.Gör.

Mehmet Talha Paşaoğlu

Devletin Hareket Alanı ve Kamu Yararı

Arş.Gör.

Melda Keser

Kültürler Arasılık'tan 'transkültür'e'

Arş.Gör.

Merve Sefa Demir, Murat Sarı

Yaşlı Bireylerin Karşılaştıkları Sorunların Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri

Arş.Gör.

Meryem Tolan, Yrd. Doç. Dr. Aslı Advan

Yerel Medya Çalışanları Perspektifinde Sektör Sorunları “Diyarbakır İli Örneği”

Arş.Gör.

Mine Sungur, Öğr.Gör. M. Kübra Kaymaz

Çocukların Dünyasında İç Mekan Tasarımlarının Gelişim Süreçlerine Etkisi

Arş.Gör.

Muhammet Raşit Öztürk

Uygur Türkçesinde Gelecek Zaman Bildiren Ekler Üzerine Bir İnceleme

Arş. Gör.

Murat Aytaş

Ağ Toplumu ve Dijital Medyada Ontoloji, Zaman/Mekan Kavramları Üzerine

Arş. Gör.

Murat Aytaş

Karma Resim Sergisi

Arş.Gör.

Murat Sarı, Merve Sefa Demir

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Hakkında Genel Bir Durum Değerlendirilmesi

Arş.Gör.

Musa Ünalan, Aysel Erciş

Kompülsif Satın Alma Eğilimi İle Çeşitlilik Arama Eğilimi Arasındaki İlişkinin Kişilik Özellikleri Temelinde İncelenmesi

Arş.Gör.

Musa Ünalan, Şükrü Yapraklı

Dünyada ve Türkiye’de Mobil Oyun: Sektörel Bir Analiz

Arş.Gör.

Müsebbih Fındık

Resim Adı: Tıka Basa Dolu

Arş.Gör.

Mustafa Kemal Sancar

Abluka (2015): Postmodern Türkiye'nin Distopyası

Arş.Gör.

Necla Dağ

Sevinç Çokum’un Tren Burdan Geçmiyor Romanında Geleneksel ve Modern Toplum Yapıları Üzerinden Erkeklik Eleştirisi

Arş.Gör.

Nesrin Yeşilmen, S. Sibel Sevim

Geleneksel Mardin Takıları ve Alternatif Malzemelerle Çağdaş Takı Örnekleri

Arş.Gör.

Nilüfer Öztürk Aykaç

Mehmet Akif Ersoy ve Ziya Gökalp Üzerinden İslamcılık ve Türkçülüğe Dair Bir Değerlendirme

Arş.Gör.

Nilüfer Öztürk Aykaç

Popüler Ankara Türküleri Bağlaminda Ankara’nin Değişen Kültürel Dokusu: Ankara Alt Kültürü

Arş.Gör.

Osman Gazi Birgül

Felsefenin Tanımı Bağlamında Çağdaş Sofistlere Dair Bir İnceleme

Arş.Gör.

Pakize Çoban Karabulut

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kurulması ve Ulusal Bilinç

Arş.Gör.

Perihan Ölker

Oğuz Türkçesinin Değişimine Birleşik Fiiller Penceresinden Bir Bakış

Arş.Gör.

Rumeysa Öztürk

Hareket Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1939-1953)

Arş.Gör.

Sedat Erol

“Evliya Çelebi Gibi” Yapıtının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Bakımından İncelenmesi

Arş.Gör.

Sedat Polat , Muhammet Aktuğ, Aykut Başoğlu

Gayrimenkul Rant Gelirlerinin Vergi Dışı Bırakılmasının Vergilemede Adalet, Eşitlik ve Ödeme Gücü İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Arş.Gör.

Sedat Polat, Arş. Gör. Muhammet Aktuğ

Günah Vergileri: Abd ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Karşılaştırılması

Arş.Gör.

Selcen Altınbaş

Kadınlara Yönelik Sosyal Politikaların Kalkınma Planlarındaki Yeri

Arş.Gör.

Sema Oruç

Refik Halit Karay'ın Memleket Hikâyeleri’nde Milli Romantik Duyuş Tarzı

Arş.Gör.

Sena Coşkun

Türk Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerinde Kamu Spotları ve Zorunlu Yayınlara Dair Bir Değerlendirme

Arş.Gör.

Şenol Akaydın, Hasan Kurnaz

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yabancı Kökenli Kelimeler ile Bunların Türkçe Karşılığı Olan Kelimeleri Kullanım Düzeyleri

Arş.Gör.

Suat Alan

Türkiye'nin 100 Yıllık Sosyoloji Serüveni

Arş.Gör.

Şule Sayan, Yrd. Doç. Dr. Derya Karaburun Doğan

İş Yaşamında Psikolojik Şiddet (Mobbing)

Arş.Gör.

Tülay Demir

Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Emel Boyraz/ Türkiye ve Özpınar/Türkiye Kararları Üzerine Bir Değerlendirme

Arş.Gör.

Yasemin Ersöz

Bir Fen Eğitimcisi Olarak Mustafa Satı Bey

Arş.Gör.

Yelda Usal, Prof.Dr. Serap Buyurgan

Okulöncesi Eğitimde, Müzede Öğrenmenin Çocukların Gelişimlerine Katkısı

Arş.Gör.

Yemliha Kurt

Bir Terör Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya

Arş.Gör.

Yılmaz Seçim

Türkiye’de Şarap Üretimi ve Destinasyon Alanları

Arş.Gör.

Yılmaz Seçim, Mustafa Akturfan

Turizm Sektörünün Gelişmesinde Mutfakta Ar-Ge ve Aşçının Önemi

Arş.Gör.

Yunus Alıcı

Baskın Babanın Kaostaki Oğlu: Yahya Kemal ve Tanpınar İlişkisine Oidipus Kompleksi ve Psikanalizm Ekseninde Bir Yorum

Arş.Gör.

Yusuf Eşit

Seyit Bey’in Hilafete Dair Görüşlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Arş.Gör.

Züleyha Hande Akata

Dilde Yeni Ögeye Karşı Tutumlar: Selfie mi, Özçekim mi?

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir Barut, Doç.Dr. Hasan Ayaydın

Ekonomik Büyüme ve Turizm Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Analizi

Öğretim Görevlisi

Ahmet Birol

Resim Sanatında Fotoğrafın Yansımaları

Öğretim Görevlisi

Ahmet Salih İkiz

Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası

Öğretim Görevlisi

Ali Kemal Ceylan

Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini İle Performansa Etkisi: Bir Gıda Sektörü Çalışması

Öğretim Görevlisi

Aysun Atagan Çetin

Ters Yüz Sınıfın Muhasebe Eğitimine Yansıması

Öğretim Görevlisi

Bahar Maraba, Prof. Dr. Şebnem R. Temir G.

Giysi Konforu Açısından Büyük Beden Kıyafetlerde Yaşanılan Sorunların İncelenmesi

Öğretim Görevlisi

Behçet Kaldık

Göç Mekânlarındaki Gençlerin Kimlik İnşası: Sultangazi Örneği

Öğretim Görevlisi

Bekir Değirmenci, Sibel Değirmenci

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri, Yönetici Asistanlığı Programıni Tercih Etmelerindeki Etmenler, Mesleğe Bakış Açıları ve Kariyer Planlamasına Yönelik Alan Araştırmasi: Besni Meslek Yüksekokulu Örneği

Öğretim Görevlisi

Çetin Acar

Sempozyum Sergisi-"Savaşa Hayır"

Öğretim Görevlisi

Dilek Ünlü

Gastronomi Eğitiminde Mutfak Kültürü

Öğretim Görevlisi

Elif Aksoy, Latif Taraşlı

Tunceli Ayazpınar Köyü Camiinde Bulunan Şavak Aşireti Halı Seccadeleri

Öğretim Görevlisi

Elif Aksoy, Latif Taraşlı

Sempozyum Sergisi-Asur Ninova'dan

Öğretim Görevlisi

Elif Asya Albayrak

İkinci Dünya Savaşı'nın (1939-1945) Kadın Giyimine Etkileri

Öğretim Görevlisi

Elif Taner

Panoptikon’un Kılık Değiştirmiş Vahşilik Tasarımı: Dijital Dehşet

Öğretim Görevlisi

Emel Yıldırım, Dr. Meryem Arga Şahinoğlu

Lale Devri Osmanlı Minyatürlerindeki Kadın Giysilerinin Tasarım İlke ve Ögeleri Açısından İncelenmesi

Öğretim Görevlisi

Emin Onuş

Mehmet Topal’ın Kıbrıs’ta Türk Olmak Adlı Eseri Üzerine

Öğretim Görevlisi

Emine Kısıklı

Millet Mektepleri’nde Yeni Türk Harfleriyle Türkçe Öğretme Yöntemi

Öğretim Görevlisi

Emrehan Özcan

Türkiye’de Kentsel Arkeolojik Alanlara Yönelik Yasal Düzenlemelerin Tarihi Gelişimi, İngiltere ve İtalya’daki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Öğretim Görevlisi

Esra Ayın

Çalışıyor Gibi Görünmek; Presenteeism

Öğretim Görevlisi

Esra Uygun

Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi

Öğretim Görevlisi

Esra Uygun

Vergilendirme Alanında Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu Kararlarının Durumu

Öğretim Görevlisi

Fuat Çamlıbel, Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza İnce

Son Yıllarda Sigorta Sektöründe Yaşanan Ekonomik, Politik ve Yasal Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Öğretim Görevlisi

Gamze Çimen

Vergilemede İktisadiliğin ve Vergi Uyumunun Sağlanmasında E-Maliye Uygulamalarını Etkin Kullanan Meslek Mensuplarına ve Vergi Dairesi Personeline Yönelik Uygulanan Bir Alan Araştırması: Tokat İli Örneği

Öğretim Görevlisi

Merve Biçer, Öğr.Gör. Gökçe Cebeci

Lüks Moda Markalarının Sosyal Medya Kullanımı: Y Kuşağının Algısı Üzerine Bir Araştırma

Öğretim Görevlisi

Hasan Arıoğlu

Planlı Kentleşme

Öğretim Görevlisi

Hatice Hurç Apalı, Öğr. Gör. Gökçe Cebeci

Sağlık Turizminin Türkiye’deki Gelişimi ve Sağlık Kuruluşlarındaki İstihdam Olanakları Üzerine Etkisi

Öğretim Görevlisi

Hatice Parmaksız, Kayhan Ahmetoğulları

Finansal İyilik Halinin Finansal Okuryazarlık ve Kredi Kartı Tutumuyla İlişkisi

Öğretim Görevlisi

Haydar Hoşgör

2015-2016 Urap Raporuna Göre Türkiye’de İlk 10’da Yer Alan Üniversitelerin Akademik Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması

Öğretim Görevlisi

Hilal Değirmenci

Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede Sosyal Devlet

Öğretim Görevlisi

İsa Serhan Cihangir

Jeotermal Kaynakların Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: “Ilgın”

Öğretim Görevlisi

Kübra Kaymaz, Mine Sungur

Mobilyada; Modernizmin Öncü Ekolü “Bauhaus” Etkisi

Öğretim Görevlisi

Mehmet Akif Kara

Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar Üzerinde" Romanında Kırdan Kente Göç Olgusu ve Toplumsal Yapının Dönüşümü

Öğretim Görevlisi

Memduh Yağmur

Sinemanın Osmanlı Devletine Gelişi ve İlk Film Gösterileri

Öğretim Görevlisi

Mevlüde Batur

Tüketim Toplumunda Bireyin Kaybolan Kimliğinin Sosyal Medyaya Yansıması: Instagram Örneği

Öğretim Görevlisi

Muhammed Mustafa Güldür, Sinem Bayram

Moda ve Mimarlık Etkileşimi

Öğretim Görevlisi

Mustafa Aslan

4+4+4 Eğitim Sistemiyle Gelen Bir Yenilik: Zeka Oyunları Dersi

Öğretim Görevlisi

Mustafa İpek

Sempozyum Sergisi-We Left Our Guns

Öğretim Görevlisi

Nergis Çanak

Otizm ve Sanat

Öğretim Görevlisi

Nihan Fırat

Küreselleşme ve Bilgi

Öğretim Görevlisi

Nurgül Soydaş

Dijital’Siz’Siniz: Avataria Örnek Olayı

Öğretim Görevlisi

Oğuz Yavuzyılmaz, Abdulvahab Akıncı

Sivil Toplum Kuruluşlarında Bütünleşik İletişim Faaliyetleri

Öğretim Görevlisi

Özcan Demir

Steven Spielberg Filmlerinin Ses Tasarımının Örnek Çözümleme Bağlamında Değerlendirilmesi

Öğretim Görevlisi

Özlem Tan

Avrupa Birliği Dağılıyor mu? İngiltere'nin Ayrılma Kararı

Öğretim Görevlisi

Pınar Akarçay

Türkiye ve İsveç’te Yerel Katılım Mekanizmalarının Etkinliği

Öğretim Görevlisi

Raziye Akyol

Nitelikli Sağlık Hizmetinin Gerçekleşmesinde Sağlık Kayıtlarının Önemi, Olumsuz Etkenler ve Çözüm Önerileri

Öğretim Görevlisi

Remezan Dağ, Öğr. Gör. Hatice Hurç Apali, Öğr. Gör. Sinan Araman

Türkiye’deki Hasta Haklarının Biriminin Özel ve Devlet Hastanelerinde İşleyişi

Öğretim Görevlisi

Salih Memiş, Zafer Cesur

Sosyal Medya Üzerinde Gösterilen Reklamların Ahlak Kavramı Açısından Değerlendirilmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Öğretim Görevlisi

Serdal Işıktaş

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öğretim Görevlisi

Serenay Şahin

Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İstatistiksel Durumu

Öğretim Görevlisi

Şerife Bilgi

Edirne Muradiye, Diğer Adıyla Mevlevihane Camii Kalem İşleri

Öğretim Görevlisi

Serpil Bardakçı Tosun

Halkalı’da Yaşayan Suriyelilerin Kültürel Sorunları

Öğretim Görevlisi

Sevgi Adıgüzel, Pelin Basnaoğlu

Kadına Karşı Şiddet

Öğretim Görevlisi

Sevilay Arslan

Sosyal Medyanın Lisans Öğrencilerinin Akademik Performansı Üzerindeki Etkisi

Öğretim Görevlisi

Sevtap Sarıoğlu Uğur, Doç.Dr. Lutfiye Özdemir

Örgütsel Yönetim Sorunlarına Genel Bir Bakış ve Bir Araştırma

Öğretim Görevlisi

Suat Okay

Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği İle İlişkilendirilmesi ve Sonuçları Diyarbakır Örneği

Öğretim Görevlisi

Suat Okay

Entelektüel Sermaye ve Muhasebe İle Ölçülmesi ve Raporlanması

Öğretim Görevlisi

Sunay Akkaya

Kent Kültüründen Kent İmgesine Bir Kent Markası Tasarımı: Elazığ’a Evliya Çelebi’nin Gözünden Bakmak

Öğretim Görevlisi

Tahsin Yaprak

Muhafazakarlık ve Marksizm Bağlamında Bursa'ya İki Farklı Bakış

Öğretim Görevlisi

Tunay Karakök

XIV. Yüzyılda Osmanlı - Bizans Ucunda Toplumsal Hayat

Öğretim Görevlisi

Tuncer Yılmaz , Erdoğan Kaygın, Bekir Gerekan, Mehmet Ali Özer

Gıda Maddeleri Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performansının Topsis Yönetimi İle Ölçülmesi: Bist Örneği

Öğretim Görevlisi

Uğur Uğur, Murat Sayılı

Web Sitesi Niteliklerinin Tüketicilerin Online Alışveriş İlgilenim Düzeyine Etkileri: Bir Araştırma

Öğretim Görevlisi

Vedat Açar, Bilal Akyol

Türkiye ve Fransa Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştırılması

Öğretim Görevlisi

Yakup Alan, Öğr. Gör. Dr. Muhammed Hüküm, Yrd. Doç. Dr. Nurşat Biçer

Çocuğa Görelik İlkesi Açısından Cemal Süreya’nın Aritmetik İyi, Kuşlar Pekiyi Adlı Eseri

Okutman

Alev Uysal

Yaşar Kemal’in "İnce Memed-I" Romanının Mekân-İnsan İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Okutman

Aykut Çelik, Yrd. Doç. Dr. Arif Yılmaz

Mizah Kavramı Çerçevesinde Yeni Garipçi Şiire Bir Bakış

Okutman

Emel Çözeli

"Attitudes Of Turkish Parents Towards Using English As A Medium Of Instruction"

Okutman

Furkan Canbay, Şehnaz Şahinkarakaş

Türkiye’de Bir Üniversitedeki İngiliz Dili Eğitimi Öğrencilerinin Akademik Motivasyon İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Okutman

Gökşen Yıldırım

Tanzimat Devri Türk Romanında Ahlak Anlayışı ve Steril (Arınık) Toplum Düşü

Okutman

Gülsüm Sonal

Türkiye ve Romanya'daki Beden Eğitimi Derslerinin Karşılaştırılması

Okutman

Kenan Bozkurt

Fuzûlî’de Erkek Güzelliği ve Mahiyeti

Okutman

Mehmet Aslan, Doç. Dr. Bülent Cercis Tanritanir

Halil Cibran'ın Kırık Kanatlar ve Rosa-Al Hani Adlı Eserlerinde Gerçek Aşk

Okutman

Mustafa Karadeniz

Cemal Süreya’da Şiirsel Dönüşümün Bir Göstereni Olarak Kuş İmgesi

Okutman

Nilay Erdem Ayyıldız

Abrogation And Reappropriation İn Emecheta’s Second Class Citizen

Okutman

Nilay Erdem Ayyıldız

‘To Be An “Angel İn The House” And Not To Be’ İn Brontë’S Jane Eyre: The Protagonist Against The Stereotypes Of The Victorian Period

Okutman

Nurullah Aykaç

Kelime Hazinesi, Önemi ve 2015 Türkçe Dersi Programında Kelime Hazinesinin Yeri

Okutman

Onur Tokiz

Sait Faik'in Sivriada Sabahı ve Sivriada Geceleri Hikayelerinin Arketipsel Sembolizm Bakımından İncelemesi

Okutman

Selami Alan

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Karikatüristik Tip Örnekleri

Okutman

Serdar Bulut

Dereli, Eynesil ve Görele İlçeleri Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar

Uzman

Adalet Görgülü Aydoğdu, Ayhan Biber

Medya Okuryazarlığı ve Yetişkin Eğitimi

Uzman

Adalet Görgülü Aydoğdu, Erhan Aydoğdu

Kitle İletişim Araçlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri (Anaokulu Öğrencileri Örneği)

Uzman

Çağdaş Cengiz

Döviz Kurlarındaki Değişmeleri Açıklayan Geleneksel ve Modern Teorik Yaklaşımlar

Uzman

Hacı Mehmet Acar

Sempozyum Sergisi-“Harput Tarihi Çeşme”

Uzman

Haydar Albayrak

Kamu Politikaları Açısından Gıda Güvenliği

Uzman

Kubilay Gündüz

Toplumların Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerinde Temel Unsurlar: Eğitim Politikaları – Demokrasi – Hukuk

Uzman

Mariana Budu

Türk ve Rumen Dillerinde Deyimler

Uzman

Melek Gündüz

Muhasebe Denetiminin Geçmişi Bugünü ve Geleceği

Uzman

Meryem Tekiner, Doç. Dr. Havva Çaha

Ev Eksenli Ürün Pazarlaması Yapan Kadınlarda İş-Aile Çatışması ve İş Tatmini: İstanbul Örneği

Uzman

Muhammet Özcan

Cenani Dökmeci’nin Şiirlerinde Milli Şuur

Uzman

Mustafa Sarper Alap

Türkiye’de Öğrenilmesi Gereken Bir Dil “Peştuca”

Uzman

Oğuzhan Gözek

Derin Beyin Egzersizleri

Uzman

Okan Aksu

Bir Paradigmayi Anlamak: Yeni Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm

Uzman

Sevinç Korkmaz

İşletmelerde Nefes Eğitimi: İşletme ve Çalışanların Kazançları Üzerine Bir Değerlendirme

Uzman

Uğur Küçüközyiğit

Köşe Yazarlarının Ekonomik Öngörülerinin Tutarlılığı Üzerine Bir İnceleme

Araştırmacı

Abdullah Şenaslan

2023'e Giderken; Büyük Türkiye ve Yeni Anayasa Çalışmaları Işığında Gençliğin Yeniden İnşası

Araştırmacı

Birol Arslan, Ali Özel

Coğrafi Kavram Yanılgıları ve Anne-Baba Eğitimi Arasındaki İlişki

Araştırmacı

Bülent Polat

Sempozyum Sergisi-Kuş: Tual Üzerine Yağlı Boya

Araştırmacı

Emiliya Ahmadova

İslam Pazarlama: Yeni Olanaklar veya Yeni Zorluklar?

Araştırmacı

Gülnar Tahmezli

Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri Arasında Enerji Kaynakları İlişkileri

Araştırmacı

İbrahim Biricik

Türk Romanında (1980-1990) Sosyolojik Olarak Öteki

Araştırmacı

Mustafa Önder Şekeroğlu, Dr.Burhan Başoğlu, Arş.Gör. Emrah Altun

Öğretmenlerin Aile-İş Çatışması İle İş-Aile Çatışmalarının Yaşam Doyumuna Etkisi ve Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

Araştırmacı

Ünsal Karbuz

Psikolojik Antropoloji Bağlamında Kültür-Kişilik ve Benlik Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırmacı

Yusuf Çözeli

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hukuk Devleti Kavramı

Abdulhamit Usta

Ana Haber Bültenlerinde Oluşturulan Suriyeli Algısı: Kanal D, a Haber, Kanal 7 Örnekleri

Adem Yılmaz, Zeynep Fakirullahoğlu

Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarında Bulunması Gereken Yeterlilikler ve Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi

Adem Yılmaz, Elif Tan, Ersin Nacaroğlu

Yükseköğretimde Kalite ve Uluslararasılaşmaya Yönelik Eğilimler: Bir Meta Analiz Çalışması

Ali Sülükoğlu, Yrd. Doç. Dr. Taner Kılıç

Düzce'nin Batısında Mevsimlik Tarım İşçileri

Arif Oruç

Descartes’in Meditasyonlari Bağlamında Modern Öznenin Kurgulanışı

Arzu Bozdağ Tulum, Yelda Sevim

Kadınların Siyasal Yaşama Katılımına Etki Eden Demografik Etkenler: Malatya Örneği

Asiye Çığrı Yıldırım

Tragedya Işığında Modern Trajedinin Tahlil Unsurları: Mezopotamya Üçlemesi’nde Trajik Ögeler

Ayşe Uğur, Prof. Dr. Mustafa Cin, Ismet Eryilmaz

Aday Öğretmenlik Yetiştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Aday Öğretmenler Tarafından Belirlenmesi

Başak Lütfiye Seyhan

Ana Hatları İle Cumhuriyet Öncesi Dönemden Günümüze Türkiye’de Sanat Eğitiminin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış

Başak Yaşar Çetin, Erol Asiltürk

Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Denklem ve Hesaplamalar Konusunu Öğrenmeleri Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma

Bestami Bilge

Klâsik Türk Şiirinde Mitolojik At

Derya Sönmez, Tuğçe Özdoğan, Doç. Dr. Petek Piner Benli

Çevre Eğitimi Açısından Öğretmen Adaylarının “Küresel Isınma” Kavramına İlişkin Metaforik Algilarinin Karşılaştırılması (KSÜ Örneği)

Ece Erol

Amerikan Sinemasında Neo Noir Türünün Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi

Ece Zeynep Gerçek

Toplumların Geleceği Üzerine Edebi Bir İnceleme: 1984 ve Cesur Yeni Dünya İncelemesi

Ece Zeynep Gerçek, Behide Reçberoğulları

Kimselerin Bilmediği Bir Hikaye: Ms İle Yaşamak

Emin Tamer Yenen, Fevzi Dursun, Ayhan Bulut

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri

Emin Tamer Yenen, Şefik Kartal, Ayhan Bulut

Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması

Esra Ğayretli

Kadın Düşmanlığı

Esra Şahin, Ahmet Kara

Okul Müdürlerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eylül Güçlü, Doç.Dr. Ahmet Büyükşalvarci, Arş. Gör. Mustafa Cüneyt Şapcilar

Sağlık Turizmi Kapsamında; Konya İlinde Sağlık Turizmi Uygulamaları

Eyyüp Güneş

Varoluşçuluk ve Şiir

Fadime Taşçı, Prof.Dr. Remziye Tuba Karatepe

Üni̇versi̇te Kütüphaneleri̇nde Bi̇lgi̇ Okuryazarlığı Eği̇ti̇mi̇ni̇n Veri̇lmesi̇nde Kütüphaneci̇leri̇n Yetki̇nli̇k ve Sorumlulukları

Fatih Çelik, Doç. Dr. Ahmet Tarhan

Yaşam Tarzı Unsurlarının Türk Dizilerindeki Sunumu: “Huzur Sokağı” Dizisi Üzerine Bir Analiz

Gökçe Üstündağ

Türkiye’deki Medya Çalışanları Tarafından Ölçümlü Medya Algısı (Elazığ İl Örneği)

Gökbörü ÖNALP

Ardahan-Kars-Artvin Kalkinma Projesi (AKADP)

Gülşah Mete, Doç. Dr. Nesrin Sis

7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarıları ve Okumaya Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gülşen Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Cem Ayden

Çalışma Yaşam Kalitesi: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Yönelik Teorik Bir İnceleme

Gürcü Aygün, Cengiz Akbulak

Ardahan İlinde Arazi Kullanımının Yerşekilleri ve Arazi Kabiliyet Sınıfları Bakımından İncelenmesi

Hale Eda Akduru, Sarp Güneri, Fatih Semerciöz

Çalışanlarda Prososyal Motivasyon İle İş ve Yaşam Doyumu Düzeyi İlişkisine Dair Bir Araştırma

Hasan Umur Balıkoğlu, Doç. Dr. Bülent Öz, Cançağ Gülmez

Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Hakkında Düşünceleri ve Memnuniyet Düzeyleri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Hatice Toprak, Hatice Subay

Nasreddin Hoca Fıkraları ve Günümüz Mizah Anlayışı

Hüseyin Erol, Muzaffer Çatak

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Değerlendirilmesi

İsmail İncebacakoğlu

Demokrat Parti ve Muhafazakarlık

Mehmet İlhanlı

Malezya’daki İslami Radikalizmin Temel Sebepleri

Mehmet Özkaya, Yrd. Doç. Dr. Pervin Demirulus

Dini Tutum ve Aşiretçilik Anlayışı İlişkisi (Ağrı-Patnos Ortaöğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)

Müberra Nesibe Bayram, Feridun Nizam,Tuğba Adıgüzel

Sosyal Medyada Gözetle(N)menin Meşrulaşması; Fırat Üniversitesi Örneklemiyle Üniversite Öğrencilerinin Periscope Kullanım Analizi

Muhammed Emin Aksu, Ali Yiğit

İstanbul- Sultanbeyli'de Hızlı Mekânsal Değişimin Coğrafi Boyutları

Nebahat Erdem

Heratlı Divan Şairleri

Niyazi Aktaş, Feride Karaca

Ortaöğretim Kademesindeki Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerinin Teknoloji Yönelik Tutum ve Teknoloji Kullanımı Yeterlilikleri Bakımından İncelenmesi

Nuray Karateke

Suriye-Rusya ve Kuzey Kafkasya Üçgeni: İşid’in Kafkasya Mücahitleri

Kazım Kartal , Serpil SEVİM KARTAL

1848/1849 (1264) TARİHLİ CİZYE DEFTERİNE GÖRE KAYSERİ’DE YAŞAYAN RUM VE ERMENİ NÜFUS’UN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Ömer Oğuzhan Dosti , David J. Alvarez, Paul Stillwell, Gordon Newell, Kıt Bonner, Richard Schröderr, Dankwart A.Rustow

"2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye'ye Gönderilen Missouri Gemisi'ne Dair Cumhuriyet,Vatan,Ulus ve Akşam Gazetelerinin Yayınları ve Bu Yayınlara Dair Edinilen İzlenimler"

Pelin Yinaç, Doç. Dr. Hüseyin Ağır

İhracata Dayali Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Tahminler

Remzi Satı, Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu

Bilecik (Merkez İlçe)’de Antropo-Jeomorfoloji Araştırmaları

Selçuk Topdemir

Ortaokul Sınıflarındakı Duvar Saatinin Gerekliliği ve Sınıf Yönetimine Olan Etkisine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve İdareci Görüşleri

Serdar Erdem, Ömer Faruk Tutkun

Lise Öğrencilerine Göre İngilizce Öğretiminde Karşılaşılaşılan Sorunlar

Serdar Yetişen, Yrd.Doç.Dr. Aykut Sezgin, Yrd.Doç.Dr. Onur Demirel

Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapisinin Endeksleme Yöntemi İle Karşılaştırılması (2007-2011)

Serdar Yetişen, Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu, Seçil Ökten

Dış Borçların ve Yurtiçi Tasarrufların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Türkiye için Zaman Serisi Yaklaşımı (1985-2014)

Serkan Nemli, Ömer Faruk Tutkun

İlkokul Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğine Yönelik Görüşleri

Sevcan Bayrak

Okul Öncesi Eğitiminde Aile Katılımının Önemi

Şeyda Duman

Özbek Devlet Sisteminde Soyurgal Uygulaması

Soner Karataşoğlu

Gelir Seviyesi İle Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Tacettin Açıkgöz, Ömer Faruk Tutkun

Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Okula Karşı Tutum

Tuğba Adıgüzel, Feridun Nizam

Kamu Hizmeti Görevini Tecimselleştiren Kitle İletişim Araçlarında Reklamların Sınırları

Tuğba Adıgüzel, Feridun Nizam, Müberra Nesibe Bayram

Reklam ve Modanın Değersizleştirdiği Değerler

Turgay Yavaş, Öğr. Gör. Nurgül Soydaş

Altıncı Duyu Organı: Snapchat

Vasıf Karagücük, Doç. Dr. Filiz Yalçın Tilfarlıoğlu

Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Yalın

Veysel Çiçek

Turgut Özal'ın Kürt Sorununa Yaklaşımı ve 1983'ten 2000'e Türkiye'nin Kürt Politikası

Yahya Akyol

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimcilerine Göre Değerler Eğitimde Çocuk Oyunlarının Yeri

Yahya Engin, Duygu Furuncu

Dijital Mobil Uygulama İşbirliğinin Sağlanması İle Ulaşımda Qr Kod Kullanımı

Yahya Engin, Salim İbiş

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Örneği

Zehra Kartal, Doç. Dr. Berat Bir

Kurumsal Değişimin Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkisi